Foreldresamarbeid

Dere foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere. Dere er eksperter på eget barn og kjenner barnet best.

​Gjennom samarbeidet med dere og med barnehagens kompetanse og erfaring, ønsker vi skape en god og trygg hverdag for hvert enkelt barn. For oss er det viktig at dere føler tillitt og trygghet til barnehagen, og vi er åpen for alle spørsmål og tilbakemeldinger dere skulle ha.

Vi ønsker å etablere et godt og nært samarbeid med alle foreldre, hvor deres ønsker og behov skal tas hensyn til. Samarbeidet skal være bygget på en felles forståelse om og interesse for barnets beste og hvor barnets positive utvikling alltid vil stå i fokus.

Samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem er mangfoldig og foregår på flere ulike måter:

Daglig kontakt: Den daglige kontakten ved henting og bringing er en viktig arena hvor informasjon om barnet utveksles og beskjeder fra foreldre og barnehagen blir gitt. Personalet skal gi et lite innblikk fra hverdagen om aktiviteter, informasjon om barnet og mye annet. Vi bruker også Kidplan der ukeplaner, meldinger til og fra foreldre kan sendes og bilder blir lagt ut.

Foreldresamtaler: Foreldresamtalen er en fortrolig samtale mellom foreldre og pedagog/fagarbeider. Samtalene er viktig for å sikre at hjem og barnehagen i fellesskap legger til rette for videre god utvikling for barnet. I samtalene snakker vi om blant annet barnets trivsel, vennskap, og utvikling på ulike områder. Vi gjennomfører to samtaler i året, og ellers ved behov hos foreldre eller barnehage.

Foreldremøter: Vi har to - tre foreldremøter i løpet av barnehageåret. Innholdet på foreldremøtene vil være en blanding av presentasjon av planer og innhold, foredrag knyttet til aktuelle tema, og samtaler rundt ulike utfordringer foreldre og barnehage møter i hverdagen.

Samarbeidsutvalg (SU): Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg. Dette utvalget skal bestå av et likt antall foresatte, ansatte og representanter fra eier. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Utvalget skal ivareta foreldregruppens kontakt med barnehagen og sikre deres medvirkning. 

Brukerundersøkelse: Hvert år deltar barnehagen i UDIR sin brukerundersøkelse. Her kan foreldre gå inn og gi en tilbakemelding om kvaliteten på tilbudet gjennom et spørreskjema sendt ut fra UDIR. Resultatet fra undersøkelsen blir presentert for ansatte, styret, SU og sendt ut til alle foreldre.

Fellesdugnadene som gjennomføres 2 ganger i året, hvor foreldre arbeider sammen og bidrar til å ivareta barnas omgivelser inne og ute, er også fine møtepunkter hvor foreldre får mulighet til å bli bedre kjent.